Regulamin 

 

Serwis internetowy, działający pod adresem www.encyklopedia-pszczelarska.pl, prowadzony jest przez AGROŚWIAT Internetowa Księgarnia Rolnicza Mateusz Zdanowski, wpisany przez Prezydenta m.st. Warszawy do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 411518, nr NIP 951-212-93-80, nr Regon 140228200, BDO 000369399 z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijnej 35. 

Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do wykupienia dostępu do „Encyklopedii pszczelarskiej” 

Przyjmowanie i realizacja zamówień 

Serwis internetowy oferuje płatny dostęp do „Encyklopedii pszczelarskiej” w wersji on-line. 

Korzystanie z portalu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych. 

Do korzystania z serwisu www.encyklopedia-pszczelarska.pl, niezbędny jest: 

  1. a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

Zamówienia od Klientów  przyjmowane są przez stronę internetową www.encyklopedia-pszczelarska.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 

Do dokonywania zakupów w serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową:  https://encyklopedia-pszczelarska/moje-konto/ i wypełnić formularz, w tym podać adres email oraz określić hasło do konta.  

Po wykupieniu dostępu Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez serwis. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Serwisu w ciągu doby, prosimy o kontakt. 

Do każdego zamówienia Klient otrzymuje fakturę VAT. Faktura zostanie przesłana na podany w zamówieniu adres e-mail. Wykupując dostęp do serwisu Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu. 

Dostęp do serwisu jest przydzielany automatycznie po dokonaniu płatności. 

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

Całkowite koszty dostępu do serwisu widoczne są po wyborze opcji dostępu i dodaniu jej do koszyka. 

Płatność 

Klient może dokonać płatności za wybraną opcje dostępu jedynie w formie płatności on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24: 

Odstąpienie od umowy 

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Konsument może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych od momentu zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Reklamacje

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionych na stronie www.encyklopedia-pszczelarska.pl usług. Reklamacja może zostać zgłoszona na piśmie, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 512-223-991 lub w wiadomości e-mail [email protected]. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. 

Postanowienia końcowe 

Umowa świadczenia płatnego dostępu do cyfrowej wersji „Encyklopedii pszczelarskiej” zawierana jest między Klientem a firmą AGROŚWIAT Internetowa Księgarnia Rolnicza Mateusz Zdanowski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie na skrzynkę e-mail klienta faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. 

Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.  
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia. 

Wszystkie uwagi, propozycje oraz pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]