Polityka prywatności i bezpieczeństwa 

Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Administratorem danych osobowych jest AGROŚWIAT Internetowa Księgarnia Rolnicza Mateusz Zdanowski, wpisany przez Prezydenta m.st. Warszawy do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 411518, nr NIP 951-212-93-80, nr Regon 140228200, z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijnej 35, właściciel serwisu internetowego www.encyklopedia-pszczelarska.pl  

Dane osobowe przetwarzane są przez AGROŚWIAT Internetowa Księgarnia Rolnicza Mateusz Zdanowski. 

Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: 

Kontakt listowny: adres administratora, z dopiskiem „Dane osobowe” 

Telefoniczny: tel. 22 2266776, tel. 512 223 991, tel. 500 45 4567  

e-mail: [email protected]  

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień. 

Dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia. Brak podania wymaganych w formularzu zamówień danych uniemożliwi realizację zamówienia. 
Wszystkie dane osobowe, takie jak np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu wykorzystywane będą: 
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia 
- jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Encyklopedia-pszczelarska.pl (newsletter). 

Źródło danych 

 
Posiadamy wyłącznie dane osobowe przekazane nam dobrowolnie w procesie składania zamówienia lub zakładania konta. 
System informatyczny serwisu internetowego zbiera automatycznie, w logach serwera informacje takie jak: adres IP, dostawcy usług internetowych, geolokalizacji, rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego. 

Zebrane informacje przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane są wyłącznie do celów pomocniczych w administrowaniu serwisem oraz do generowania statystyk. Statystyki takie nie zawierają żadnych danych, które mogły by posłużyć do identyfikacji osób odwiedzających serwis mają one charakter anonimowy. Informacje zawarte w logach serwera nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. 

Cele, podstawy prawne, okres przetwarzania danych: 

Dane są przetwarzane w następujących celach: 

- w celu założenia i prowadzenia konta w serwisie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia 2016/679; 

- w celu przyjmowania zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w celu ich realizacji,  

- w celu prowadzenia działań wspierających sprzedaż, tj. świadczenia usługi wysyłki newsletterów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia 2016/679 (jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Encyklopedia-pszczelarska.pl (newsletter). 

- w celu  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na AGROŚWIAT na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 (np. przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe); 

- w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia 2016/679. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a jeśli zostało założone konto w serwisie www.encyklopedia-pszczelarska.pl – aż do wykasowania konta; a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla AGROSWIAT w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

W każdym z powyższym przypadków (ale wyłącznie tam, gdzie mieć to będzie zastosowanie) okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony na czas, przez który AGROŚWIAT zobowiązany jest przechowywać stosowną dokumentację zgodnie z przepisami prawa. 

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
Przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. 

Przekazywanie danych innym podmiotom 

AGROŚWIAT udostępnia dane operatorowi płatności elektronicznych (Przelewy24). 
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych (Newsletter) dane będą przekazywane operatorowi wysyłek elektronicznych (FreshMail). 
Dane będą również przekazywane innym organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowych. 
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych 

Przysługują Państwu następujące prawa: 

-prawo dostępu do danych 

-prawo żądania sprostowania danych (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, istnieje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

Wszyscy klienci mają dostęp do swoich danych oraz do ich poprawiania. Po zarejestrowaniu każdy użytkownik witryny ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Wszystkie dane osobowe powierzone nam przez naszych Klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) 
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, wówczas istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Rzeczpospolitej Polskiej właściwym organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przygotowując treść powyższej informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe i precyzyjne, zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO. Jeżeli mimo to mają Państwo jakiekolwiek uwagi, wątpliwości lub pytania, prosimy o kontakt. 

 

Certyfikat SSL 

Serwis encyklopedia-pszczelarska.pl do ochrony danych osobowych Klientów stosuje protokół SSL. 

Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem. 
 
Portal internetowy www.encyklopedia-pszczelarska.pl posiada certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez firmę Unizeto Technologies S.A.  
 
Bezpieczeństwo płatności online 
 
Bezpiecznej autoryzacji on-line dokonujemy przez usługę Przelewy24 pośredniczącej w płatnościach kartami płatniczymi i przelewami elektronicznymi. 
 
Po wyborze płatności za pośrednictwem Przelewy24 Klient zostaje przeniesiony na stronę podmiotu obsługującego usługę, gdzie odbywa się autoryzacja dla płatności kartą kredytową lub na stronę banku, gdzie Klient dokonuje szybkiego przelewu.  
 
Newsletter 
 
Istnieje możliwość otrzymywania wiadomości o nowościach, promocjach i okazjach, w tym celu należy zapisać się na newsletter. Osoby korzystające z usługi newslettera mogą w każdej chwili z niej zrezygnować.