Dr hab. Grażyna Topolska, prof. SGGW jest autorem następujących haseł: